Musiikin opetuksen verkosto ja ISDN-telematiikka

Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia korostaa alueellisen tasa-arvon merkitystä. Puhelimien monipalveluverkko ISDN on musiikin verkottumisen valtakunnallista tasavertaisuutta tässä ja nyt. Samat musiikin opettajia hyödyttävät keinot toimivat yhtä hyvin Utsjoella, Alajärvellä, Kuhmossa kuin Helsingissä. ISDN on teknologia, joka jo nykyoloissa mahdollistaa koko maata kattavien musiikin verkoratkaisujen ja uusien opetusjärjestelmien kehittämisen.

Moni musiikin opettaja käyttää jo nyt puhelinyhteyksiä kotona tapahtuvan virkatehtävien hoidon apuvälineenä. Haasteet ovat vieläkin suuremmat kun siirrytään verkko-opetuksen asetelmiin. Uusien järjestelmien pitää olla yksinkertaisia, hyvin tarkoitustaan palvelevia ja riittävän huokeita.

ISDN eli Integrated Services Digital Network on digitaalisten verkkopalvelujen integroitunut palvelukokonaisuus, jolla ainakin verkkoteknologisesti on reaalisia edellytyksiä täyttää mainitut vaatimukset. Tekniikka jättää kuitenkin soveltajalle runsaasti haasteita ennen kuin se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee musiikin opettajan vaatimuksia.

Musiikinopettajan verkostoitumistarpeet ja ISDN

Jo 1980-luvulla ensi askeleensa ottanut ISDN on pitkän elinkaarensa aikana kasvanut kypsäksi tekniikaksi, jonka piirissä löytyy sekä korkeatasoisia sovellutuksia että pitkien valmistussarjojen tuottamaa edullisuutta. Puheen välittämiseen ei tarvita tietokonetta, eikä äänikorttia, vaan ISDN-audio on sellaisenaan jo kelvollisesti puheilmaisua välittävä viestintäväline.

Musiikin kannalta on tärkeätä, että ISDN on audiovälityksen ydintekniikkaa puhelinyhteyksien lisäksi mm. radiotoiminnassa sekä audio- ja videokonferensseissa. Etäopetuksena toteutetut soiton mestariluokat ovat todellisuutta ja monen pisteen yhteissoittoakin on kokeiltu menestyksellisesti.

Työasema ja siihen asennettu korkeatasoinen ISDN-verkkokortti toimii datasiirron lisäksi puhelimena, vastauskoneena, faksina, modeemina, videokonferenssilaitteena tai vaikkapa tiedostopalvelimena. Nämä ovat kaikki palveluja, jotka olennaisesti voivat helpottaa opetustyötä.

Kun musiikin opettaja hankkii kotiinsa ISDN-linjan ja sen mukana verkkopäätteen, hän saa samalla palvelukokonaisuuden, jonka avulla voi halutessaan käyttää myös muita telematiikan sovelluksia: soittoautomaatiota, puhelinlokia, vastaamattomien puheluiden luetteloa, alinumeroita, automaattista soitonsiirtoa, puhelinneuvotteluominaisuuksia jne.

Tutkimusohjelma

Tämä MOVE-hanke hyödyntää siis ISDN-teknologian piirissä tuotettuja keksintöjä musiikin opetuksen verkottumistarpeiden tyydyttämiseksi. Yli koko MOVE-kauden ulottuva tutkimus- ja kehitysohjelma keskittyy kolmeen verkottuneen musiikinopetuksen aspektiin:

Allekirjoitanut on yhdessä Matti Ruipon kanssa tutkinut yhteistoimintaohjelmistojen sovellutusmahdollisuuksia musiikin etäopetuksessa. Suoritetun tutkimus- ja kehitystyön yhteydessä on koettu tarpeellisena taata mahdollisuudet kunnolla monitoroida ja ohjata yhteydenpitoa. Tähän teemaan liittyen paneudumme parhaillaan suoraan sisäänsoittoon perustuvan NetMeeting-palvelimen tarjoamiin etuihin. Toivomme näin voivamme mm. vähentää latenssiongelmia, jotka häiritsevät rytmistä tarkkuutta vaativaa musisointia. Seuraavassa vaiheessa pyrimme selvittämään yhteistoimintaopetuksen keskeisimmän puutteen: heikosti toimivan monipisteaudion. Tämä tehdään ISDN:ään perustuvan audiosillan avulla.

ISDN ei kuitenkaan ole pelkästään suoranaisten musiikin opetustilanteiden työväline. Se on myös opettajan jokapäiväinen apuväline — mutta vain siinä tapauksessa että oppimiskynnys ei ole liian korkea. Verkottumisen helppouden ja työn sujuvuuden lisäämiseksi tarvitaan opetusaineistoja, opastusta sekä yhteistyötä ISDN-palveluja rakentavien operaattoreiden kanssa.

Lähestymistavat

Toiminnan strategiana on edetä paikallistasolta alueelliseen kattavuuteen ja tämän jälkeen koko valtakuntaa koskevaan toteutukseen. Tässä suhteessa MOVE:n pilottipaikkakuntarakenne on hyödyksi. Ratkaisuja testataan ensin paikallistasolla, jonka jälkeen niitä pilotoidaan musiikin opetuksen virtuaaliverkon jäsenten keskuudessa. Lopulta niitä markkinoidaan koko maassa.

Ideana on myös, että Kamarimusiikin osaamiskeskus keskittyy sähköisen musiikkioppilaitostoiminnan palveluiden kehittämiseen, kun taas Kuhmon musiikkiopisto keskittyy opettajakoulutukseen.

Kuhmon musiikkiopistossa käynnistyvä opettajien ope.fi -koulutus tähtää ensi vaiheessa siihen, että jokainen opettaja oppii verkottuneen työskentelyn perustaidot. Kotona tapahtuvassa työskentelyssä ISDN:n kautta saavutetut verkkovalmiudet ovat avainasemassa. Toisessa vaiheessa keskitytään musiikin verkkotyöskentelyn opettajien kouluttamiseen. Tässä yhteydessä painotetaan sähköisen musiikkioppilaitoksen palvelukokonaisuuden sujuvaa hallintaa. Lopulta Kuhmon musiikkiopisto rupeaa markkinoimaan opetuspalveluitaan valtakunnallisesti.

— Ph. Donner, 12.10.2000